Werkwijze

Je kunt je aanmelden via het contactformulier, binnen twee dagen ontvang je een reactie van mij. Je krijgt tevens een mail met nadere informatie en een in te vullen lijst met vragen naar je persoonsgegevens en globaal wat je wilt bereiken in je behandeling.

Ook krijg je een datum en tijdstip voor een eerste gesprek (intake). Er zijn meestal twee of drie intakegesprekken nodig om jouw klachten, wensen en verwachtingen goed in kaart te brengen. Daar helpt ook het invullen van enkele vragenlijsten bij. Eén of meerdere vragenlijsten krijg je regelmatig toe gemaild tijdens de behandeling. Met het invullen van de terugkerende vragenlijsten houd ik een goed beeld van het effect van de behandeling. Dat heet een ROM meting, ROM staat voor Routine Outcome Measurement. De informatie van een partner of naaste kan, na overleg met jou, ook gevraagd worden en er kan een gezamenlijk gesprek gepland worden.

Tijdens de intakefase bekijken we samen of jij met jouw klachten en hulpvraag het beste geholpen kunt worden in een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk als De Veilige Kamer en of de behandeling binnen de Basis GGZ of Specialistische GGZ past.

Basis en Specialistische GGZ zijn begrippen die in de plaats zijn gekomen voor de vroegere eerstelijns en tweedelijnszorg. Als wordt ingeschat dat de problemen die je hebt binnen een beperkt aantal gesprekken zijn op te lossen dan wordt gekozen voor de BasisGGZ. Is een langer behandeltraject noodzakelijk dan is Specialistische GGZ op zijn plaats. De huisarts maakt in de verwijzing een eerste keuze tussen deze beiden, in de intake onderzoeken wij dit verder met jou.

Soms blijkt tijdens de intake dat iemand beter geholpen kan worden met een andere behandeling dan dat wij bieden of bij een grotere GGZ instelling. Dat zal ik dan met jou bespreken.

Aan de start van de behandeling stellen we een behandelplan op en maken een inschatting van de behandelduur. Ook spreken we een frequentie voor de gesprekken af. Op het moment dat je tijdens de behandeling een vragenlijst hebt ingevuld staan we stil bij de vorderingen en groei: ik neem de uitslag met je door tijdens een gesprek. In ieder geval elk jaar bepalen we of het behandeltraject dat is ingezet doorgang moet vinden of dat je weer op eigen kracht verder kunt.


Contraindicaties


De Veilige Kamer bevindt zich momenteel aan huis. Hier zijn begrijpelijkerwijze enkele restricties aan verbonden met oog op de aard van de zorg welke geboden kan worden.

Wanneer suïcidaliteit of automutilatie sterk op de voorgrond staan is hulp bij een grotere GGZ instelling aangewezen. Daar is een crisisdienst aanwezig en kun je overdag altijd terugvallen op een hulpverlener. Dit is ook het geval als verslavingsproblemen of ernstige psychotische stoornissen spelen.

Psychiatrische problematiek waarvoor medicatie moet worden ingesteld door een psychiater, kan momenteel beter elders behandeld worden. Gebruik je medicatie voor een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis welke al goed is ingesteld, dan ben je van harte welkom. Het voorschrijven van de medicatie vindt dan via de huisarts plaats.